مقاومت های تابع حرارت-مقاومت های وابسته

مقاومت های تابع حرارت – مقدار اهم این نوع از مقاومت ها تابع حرارت است

مقاومت های تابع حرارت

مقاومت های تابع حرارت شکل ۱ – مقدار اهم این نوع از مقاومت ها تابع حرارت است یعنی در اثر تغییر دما ، مقدار مقاومت آنها نیز تغییر می کند . به این نوع از مقاومت ها TDR نیز می گویند . TDR از حروف اول کلمات عبارت Temperature Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع حرارت گرفته شده است . همچنین نام دیگر این مقاومت ها ترمیستور ( Thermistor ) می باشد که این واژه نیز از عبارت Thermally Sensitive Resistor به معنای مقاومت حساس نسبت به حرارت گرفته شده است . ترمیستورها در دو نوع ساخته می شوند که این دو نوع عبارتند از :
الف ) ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت ( PTC ) :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با افزایش دما ، افزایش می یابد . مقدار اهم مقاومت های PTC را در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بیان می کنند . همچنین علاوه بر این مقدار ، دمایی را که در آن مقاومت PTC دو برابر می شود ، قید می کنند . به این دما ، دمای سوئیچ می گویند . در ضمن واژه PTC از حروف اول کلمات عبارت Positive Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی مثبت گرفته شده است . در شکل (۱۶) تصاویری از دو PTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (۲) علائم اختصاری PTC نمایش داده شده است .

مقاومت های تابع حرارت
شکل ۱

 

علائم اختصاری PTC
شکل ۲

ب ) ترمیستور با ضریب حرارتی منفی ( NTC ) :

مقدار اهم مقاومت های NTC با افزایش دما ، کاهش می یابد . در اینجا نیز واژه NTC از حروف اول کلمات عبارت Negative Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی منفی گرفته شده است . . در شکل (۳) تصویری از یک نمونه NTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (۴) علائم اختصاری NTC نمایش داده شده است

مقاومت های تابع حرارت
شکل ۳
 علائم اختصاری NTC
شکل ۴

منبع


Share
تماس مستقیم